Våre arbeidsmetoder

Barnehagen som pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.

Vårt planarbeid:

Årsplan: Langsiktig planlegging. Beskriver hovedtrekkene i vårt pedagogiske arbeid.

Didaktiske planer: Mål, gjennomføring og vurdering av aktiviteter og rutiner.

Prosjektplaner: Månedlige arbeidsplaner for personalet.

Ukesbrev: Ukentlig informasjon til foresatte. Beskrivelse av hva vi har gjort, hva som rører seg i barnegruppen, tanker og innhold neste uke og annen informasjon.

Bilder: Et lite innblikk i hva som rører seg/ hva barna gjør.

Kartleggingsverktøy (eks):

TRAS: Kartlegging språk og sosialt samspill.

Daglige observasjoner: Vi observerer og dokumenterer samspill og utvikling.

Brukerundersøkelse foresatte: Tilbakemelding/ vurdering av vår praksis fra foresatte. Gjennomføres annethvert år eller ved behov.

Arbeidsmetoder:

Barnesamtaler: Samtale med enkeltbarn, små grupper og avdelingen.

Samlingsstund: Relevante temaer, tilbakemeldinger fra barna.

Inndeling i små grupper: Vi deler barna i små grupper, både aldersinndelte og på tvers av kjønn, alder og avdeling. Gir ro til aktiviteter og lek, og gjør det lettere for oss voksne å være tett på og fange opp utfordringer enkeltbarn måtte ha.

Møter, kurs og plandager: Jevnlige avdelingsmøter og personalmøter. 6 plandager i året. Kurs i regi av Ås kommune og andre. 

Foreldresamtaler: Vi tilbyr to foreldresamtaler i året og flere ved behov. 

Ulike foreldremøter: Tilbakemeldinger foresatte.

Samarbeidsutvalg og styret: Overordnet innhold og føringer.