Vedtekter

Vedtatt 26.09.2013

§1 Navn

Barnehagens navn er Knerten Barnehage og den er organisert som en ideell, privat stiftelse.

§2 Formål

Stiftelsens formål er å eie og drive barnehage i Ås kommune. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Stiftelsen skal søke barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

§3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er barnehagen Knerten beliggende på Danskerud (Gnr 74 og Bnr 115) i Ås kommune. Til barnehagen hører tomt, og barnehagebygning samt innbo og løsøre. Den samlede verdien av grunnkapitalen er på stiftelsestidspunktet kr 10 000,-.

§4 Rettslig disposisjonsevne, ansvar for gjeld

Barnehagestiftelsen er et eget rettssubjekt med et begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

§5 Foreldreråd (årsmøte)

Stiftelsen skal ha et foreldreråd med oppgaver som bestemt i barnehageloven med forskrifter. Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen. Foreldrerådet skal avholde årsmøte så snart revidert regnskap foreligger, senest innen utgangen av april. Saker som medlemmer av foreldrerådet ønsker behandlet i årsmøte må foreligge skriftlig og være styret i hende 5 uker før årsmøtet. Innkalling og underretning med saksliste skal være skriftlig og sendes foreldrene med minst 14 dagers varsel. På årsmøte skal det føres protokoll. Styret foretar innkalling og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

1. Valg av møteleder

2. Styrets årsmelding

3. Godkjenning av regnskap og gjennomgang av budsjett

4. Valg av styremedlemmer og styrets leder

5. Valg av revisor og godkjenning av dennes honorar

6. Andre saker som ifølge vedtektene eller lov skal avgjøres av årsmøtet.

§6 Ekstraordinært foreldreråd

Ekstraordinært foreldreråd skal avvikles når styret eller minst ¼ av foreldrene krever det.

§7 Flertallskrav

Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallskrav gjelder. Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall, mens vedtal om oppløsning krever ¾ flertall.

§8 Styrets sammensetning, styremøter

Styret skal ha seks medlemmer. Fire av disse velges av og blant medlemmene på årsmøte. To velges av og blant de ansatte. I tillegg velges på årsmøte to vararepresentanter for styremedlemmene som representerer foreldrene. De ansatte velger en vararepresentant blant de ansatte. Årsmøtevalgte styremedlemmer og vararepresentanter velges for to år av gangen. Ansattvalgte styremedlemmer og vararepresentanter velges for ett år av gangen. Styrets leder velges av årsmøtet blant styremedlemmene for ett år av gangen. Umyndige kan ikke være styremedlem.

I den utstrekning Ås kommune skal ha en representant i styret, utvides antall styremedlemmer til syv.

Styret gjør vedtak i møte. Styremøter holdes etter den av styret fastsatt plan og for øvrig når styrets leder finner det nødvendig. Barnehagestyrer har møte-, tale- og forslagsrett i styret. Styreren har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Ved behandling av personalsaker er det bare eier- og foreldrerepresentanter og styrer i egenskap som styrer som skal være til stede.

Styret skal føre protokoll over styrebehandlingen. Protokollenskal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder barnehagen. Tid og sted skal angis, likeså meningsforskjell mellom styremedlemmer som er tilstede. Protokollen skal underskrives av de som er tilstede.

Styret fungerer også som samarbeidsutvalg i følge Lov om barnehager. Det presiseres når styret er samlet som et samarbeidsutvalg.

Styret fritas for annet dugnadsarbeid i påfølgende barnehageår (august - juli)

§9 Styrets myndighet og plikter

Styret forestår og har ansvaret for den alminnelige forvaltning av stiftelsen og representerer

den utad. Styret fastsetter driftsvedtektene for barnehagen. Stiftelsen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og en foreldrerepresentant fra styret. Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel etter stiftelseslovens regler, herunder oppsetting av regnskapssammendrag. Regnskapet sammen med styrets beretning skal forelegges årsmøte.

Styret vedtar barnehagens budsjett i løpet av februar måned.

Styrets myndighet omfatter også opptak av barn.

Styret fastsetter størrelse på foreldrebetaling pr. måned.

Styret utarbeider arbeidsinstruks for barnehagestyrer.

Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Styret har ansvar for at stiftelsen blir meldt til Fylkesmannen om forvaltningskapitalen utgjør kr 50 000,- eller mer, jfr. stiftelseslovens §§18 og 19, og at det eventuelt blir sendt inn avskrift av regnskapssammendraget til Fylkesmannen, jfr. stiftelseslovens §20.

Styret ansetter styrer for barnehagen. Øvrig personell ansettes av styret etter innstilling fra styrer.

§10 Endring av vedtekter

Stiftelsens vedtekter kan endres på årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§11 Opphør av virksomheten

Inntreffer forhold som medfører at stiftelsens formål i henhold til disse vedtektenes § 2 ikke kan ivaretas, skal stiftelsen søke omdannet etter reglene i stiftelseslovens kap. VI. Stiftelsens verdier skal i såfall tilfalle det formål det gis tillatelse til omdanning til.