Opptak

Vi deltar i samordnet opptak for Ås barnehagene, og søknad om opptak foregår sentralt via Ås kommune:

https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm


Våre opptakskriterier er; (Driftsvedtekter §2 Opptak av barn):

I hovedopptaket tildeles plass til de som har søkt innen søknadsfristen 1. mars.

Det tildeles plass til barn som ønsker å bytte barnehage.

Takkes det ja til overflytting til ny barnehage i hovedopptaket mister man automatisk det barnehagetilbudet man har.

1. Funksjonsnedsettelse/ barnevern:

I samsvar med Barnehagelovens § 18 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4 – 12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd prioritet ved opptak.

2. Ansattes barn. Ansatte med lengst ansiennitet får plass først.

3. Barn som ønsker annen %-sats enn det de opprinnelig har i Knerten barnehage.

4. Barn som har søsken i Knerten barnehage

* Barn med søsken i barnehagen det påfølgende barnehageår.

* Barn med søsken i barnehagen inneværende år.

5. Barn med midlertidig plass.

6. Resterende søkere

Barnehagen kan også ta inn barn fra andre kommuner.

Hvis flere søkere innenfor en gruppering stiller likt, tas de opp etter alder, dvs. at de eldste blir tilbudt plass først.

Det kan ses bort i fra opptakskriteriene 2 – 6, hvis det ikke blir en hensiktsmessig alder og kjønnsfordeling.

Den som er tildelt plass får beholde den til skolestart. Det gis anledning til å fristille en plass etter godkjenning fra styret.