Opptak

Vi deltar i samordnet opptak for Ås barnehagene, og søknad om opptak foregår sentralt via Ås kommune:

https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm


Våre opptakskriterier er; (Driftsvedtekter §2 Opptak av barn):

Knerten Barnehagen er åpen for barn i alderen 0  6 år. Styret har myndighet til enhver til å fastsette hvor mange deltidsplasser det skal være innen de normer barnehageloven gir. 

Barna får plass etter følgende kriterier:

  1. I henhold til barnehageloven § 18 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, prioritet ved opptak. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å stadfeste om barnet har nedsatt funksjonsevne, og om dens konsekvenser skaper et større behov for barnehageplass enn for førskolebarn ellers. Dersom den sakkyndige mener barnet har en slik nedsatt funksjonsevne at fortrinnsretten er utløst, skal barnet gis rett til prioritet ved opptak. Der det søkes om plass i forbindelse med barneverntiltak skal kopi av vedtaket legges ved søknaden. Prioritet i denne sammenheng innebærer at barnet går foran andre søkere, men gir ikke rett til en barnehageplass. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder. . 
  2. Ansattes barn. Ansatte med lengst ansiennitet får plass først.
  3. Barn som ønsker annen %-sats enn det de opprinnelig har. 
  4. Barn med midlertidig plass. 
  5. Barn som har søsken i Knerten barnehage: Barn med søsken i barnehagen det påfølgende barnehageår, går foran barn med søsken i barnehagen inneværende år. 
  6. Barn fra Kroer skolekrets.
  7. Resterende søkere. 

Barnehagen kan også ta inn barn fra andre kommuner. Hvis flere søkere innenfor en gruppering stiller likt, tas de opp etter alder, dvs. at de eldste blir tilbudt plass først. Det kan ses bort ifra opptakskriteriene 2-7, hvis det ikke blir en hensiktsmessig alder og kjønnsfordeling. Den som er tildelt plass får beholde den til skolestart. Det gis anledning til å fristille en plass etter godkjenning fra styret.1-