Om oss

Stiftelsen Knerten barnehage eies og drives av de foreldrene som til enhver tid har barn i barnehagen. Barnehagen har en fredelig beliggenhet, med vakre turområder og skogen i umiddelbar nærhet. Den ligger i ei lita grend, Kroer, ble stiftet januar 1992, og har to avdelinger, Sokrates og Lillebror. Grunnbemanningen på hver avdeling vil fra høsten 24 være henholdsvis 3 og 4 voksne. I tillegg har vi også medarbeidere ansatt på ekstra midler, renholdspersonell og daglig leder.

Lov om barnehager og rammeplanen for barnehager setter føringer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, (Rammeplan, 2017; kap.7). Dette skal skje i nært samarbeid og forståelse med foreldre/ foresatte. Vi ønsker at alle som kommer gjennom vår port skal føle seg velkommen, og bli godt kjent med både barn, personale og foreldre.

For barna er tilvenningsperioden svært viktig med tanke på å skape trygghet til å være i barnehagen. Møtet med et lite "samfunn" som barnehagen kan være overveldende for mange barn. Hvert barn har derfor en primærkontakt som har hovedansvar for at barnet blir kjent og trygg i sin nye hverdag.

Dagene i barnehagen tar utgangspunkt i en dagsrytme med faste rutiner og gjøremål. Dette gir forutsigbarhet og trygghet for barna, noe som er avgjørende for å skape ro og gode læringssituasjoner. Ukas rytme og innhold vil imidlertid variere. Vi vil legge til rette for lange perioder med lek og fordypning uten for mange avbrytelser. Fantasi og undring skal stå sentralt, likeså barns rett til medvirkning. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Det er viktig med tid til gode samtaler, og tanker/ filosofering rundt små og store spørsmål i hverdagen. Barna skal, ut i fra sine forutsetninger, delta i planlegging og utforming av hverdagen i barnehagen.

For å skape en variert og innholdsrik hverdag, oppfordrer vi dere foreldre/ foresatte til å bidra med deres erfaringer og kunnskaper. Fortell oss om høytider og tradisjoner, slik at vi også kan markere dem her i barnehagen. Hvis dere bruker et annet språk enn norsk hjemme, vil vi gjerne lære oss noen ord. Dersom det er markeringer dere som foreldre ikke ønsker at barna skal delta på, er det fint om dere gir beskjed. Dette er noe vi etterspør ved oppstart i barnehagen, men også underveis i barnehageløpet.

Ut i fra barnehagens beliggenhet, er det naturlig å hente inspirasjon fra naturen, og dens endringer gjennom ulike årstider, vær og vind. Naturen skaper også rom for "magi" og undring; - hva kan vel være mer spennende enn "den blå hesten" vi finner i skogen, eller den rare stubben som ser ut som et skogstroll med tre hoder? Våre planer tar også utgangspunkt i høytider og tradisjoner, og gjenspeiler årets gang. 

Vi er opptatt av at det skal være en balanse mellom fysisk aktivitet og hvile, «å bruke energi og å samle energi». Aktiv lek skal ledsages av mulighet for ro og hvile. Dagsrytmen er lagt opp slik at barna får kortere eller lengre innslag av rolige stunder i løpet av dagen. Vi bruker forskjellige innfallsvinkler til stunder med ro, f.eks. barneyoga, hvilestund, stillelek, lesestund, naturopplevelser, osv. Vi prioriterer tilstedeværelse og nærvær høyt, og organiserer dagen og uken slik at de voksne kan være mest mulig tilstede sammen med barna, med felles engasjement og glede rundt det som foregår.