Vedtekter for drift

Driftsvedtekter for Knerten barnehage

Vedtatt 28.04.2016

§ 1. Formål

(jmf. §1 i Lov om barnehager)

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§2 Opptak av barn

Knerten Barnehage er åpen for barn i alderen 0-6 år. Styret har myndighet til enhver tid å fastsette hvor mange deltidsplasser det skal være innen de normer Lov om barnehager gir.

Barna får plass etter følgende kriterier:

  1. Barn med funksjonshemning og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, skal prioriteres, jmf. § 13 i Lov om barnehager.
  2. Ansattes barn. Ansatte med lengst ansiennitet får plass først.
  3. Barn som ønsker annen %-sats enn det de opprinnelig har.
  4. Barn med midlertidig plass.
  5. Barn som har søsken i Knerten barnehage:
  • Barn med søsken i barnehagen det påfølgende barnehageår
  • Barn med søsken i barnehagen inneværende år.

6. Barn fra Kroer skolekrets.

7. Resterende søkere.

Barnehagen kan også ta inn barn fra andre kommuner.

Hvis flere søkere innenfor en gruppering stiller likt, tas de opp etter alder, dvs at de eldste blir tilbudt plass først.

Alle de som ikke får plass må søke på nytt hvis de ønsker å komme i betraktning ved neste års opptak.

Det kan ses bort ifra opptakskriteriene 2-7, hvis det ikke blir en hensiktsmessig alder og kjønnsfordeling.

Den som er tildelt plass får beholde den til skolestart.

Det gis anledning til å fristille en plass etter godkjenning fra styret.

§3 Opphør av plass i Knerten barnehage

Foreldrene plikter å melde fra skriftlig senest 3 måneder før barnet tas ut av barnehagen. Man kan dog ikke si opp plassen slik at man med befriende virkning fra plikten til å betale, tar barnet ut i juni måned.

Ved manglende eller gjentatt for sen betaling av den månedlige avgift kan styret med øyeblikkelig virkning si opp barnehageplassen.

Hvis grunnlaget for kommunal støtte for et barn bortfaller, kan styret bestemme at barnet skal tas ut av barnehagen.

§4 Åpningstider for Knerten barnehage

Barnehagen er normalt åpen fra og med mandag til og med fredag. Åpningstid er i intervallet kl 0645 til 0800 og stengetid er mellom kl 1600 og 1700. Innen disse tidsrammer avgjør styret åpningstidene etter behov. Endret åpningstider varsles skriftlig med 6 ukers varsel.

Knerten barnehage er stengt julaften, romjulen, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og 2 uker i juli måned. Dersom det er praktisk og økonomisk gjennomførbart skal barnehagen holdes åpen mandag og tirsdag i påskeuken. Barnehagen kan dog holdes stengt ytterligere 1 uke i juli måned, dersom et tilstrekkelig behov ikke er tilstede og/eller av hensyn til gjennomføringen av personalets ferie. Styret gir skriftlig meddelelse til foreldrene senest innen 1. mai.

§5 Arealutnytting

Barnehagen er på brutto 272 m2 inneareal. Netto opphold/lekeareal 162 m2. Totalt uteareal 2750 m2. Opphold/lekeareal ute 249,8 m2.Det skal være 4 m2 leke/oppholdsareal inne per barn i alderen 3-7 år og 5,2 m2 per barn i alderen 0-3 år.

§6 Ferie for barna

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie fra Knerten Barnehage i løpet av et barnehageår. Herav skal 3 uker tas i perioden 15. juni til 15. august. For barn som slutter 1/8 må 3 uker tas før denne datoen. Planleggingsdagene utgjør en ferieuke. Dato for planleggingsdagene fastsettes av de ansatte.

§7 Dugnadsplikt

Anleggs- og vedlikeholdsoppgaver skal utføres av foreldrerådets medlemmer. Foreldrerådet velger dugnadskomiteen på årsmøtet for 1 år av gangen. Dugnadskomiteens funksjonstid følger barnehageåret (1. aug. - 31. juli). Dugnadskomiteen konstituerer seg selv og er ansvarlig for planlegging og organisering av dugnadsarbeidet. Omfang av dugnadsplikten og timesats for manglende utførte dugnadstimer fastsettes av styret etter innstilling fra dugnadskomiteen. Fritak fra deltakelse i dugnadsarbeid må godkjennes av styret.