Vedtekter for drift

Vedtatt 19.04.2023

§ 1. FORMÅL (jmf. §1 i Lov om barnehager)

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§2 OPPTAK AV BARN

I hovedopptaket tildeles plass til de som har søkt innen søknadsfristen 1. mars.

Det tildeles plass til barn som ønsker å bytte barnehage.

Takkes det ja til overflytting til ny barnehage i hovedopptaket mister man automatisk det barnehagetilbudet man har.

1. Funksjonsnedsettelse/ barnevern:

I samsvar med Barnehagelovens § 18 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4 – 12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd prioritet ved opptak.

2. Ansattes barn. Ansatte med lengst ansiennitet får plass først.

3. Barn som ønsker annen %-sats enn det de opprinnelig har i Knerten barnehage.

4. Barn som har søsken i Knerten barnehage

* Barn med søsken i barnehagen det påfølgende barnehageår.

* Barn med søsken i barnehagen inneværende år.

5. Barn med midlertidig plass.

6. Resterende søkere

Barnehagen kan også ta inn barn fra andre kommuner.

Hvis flere søkere innenfor en gruppering stiller likt, tas de opp etter alder, dvs. at de eldste blir tilbudt plass først.

Det kan ses bort i fra opptakskriteriene 2 – 6, hvis det ikke blir en hensiktsmessig alder og kjønnsfordeling.

Den som er tildelt plass får beholde den til skolestart. Det gis anledning til å fristille en plass etter godkjenning fra styret.

§3 OPPHØR AV PLASS I KNERTEN BARNEHAGE

Foreldrene plikter å melde fra skriftlig senest 3 måneder før barnet tas ut av barnehagen. Man kan dog ikke si opp plassen slik at man med befriende virkning fra plikten til å betale, tar barnet ut i juni måned. 

Ved manglende betaling sendes varsel om oppsigelse sammen med andregangs purring. Dersom utestående beløp ikke betales innen fristen, medfører dette øyeblikkelig oppsigelse av plassen. Det samme gjelder ved gjentatt for sen betaling. Ved øyeblikkelig oppsigelse kan plassen beholdes ut gjeldende måned. Foresatte må søke plass på nytt.

Andre vesentlige mislighold av avtalen som kan føre til oppsigelse er:

* Dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning gitt av foresatte, forsettlig eller grovt uaktsomt. 

* Dersom stengetiden i barnehagen gjentatte ganger ikke overholdes.

* Dersom særskilte forhold gir grunn til det. 

Før en eventuell oppsigelse gjennomføres, vil det bli gitt skriftlig advarsel for å gi anledning til å rette opp forholdet. 

Hvis grunnlaget for kommunal støtte for et barn bortfaller, kan styret bestemme at barnet skal tas ut av barnehagen.

§4 ÅPNINGSTIDER FOR KNERTEN BARNEHAGE

Barnehagen er normalt åpen fra og med mandag til og med fredag. Åpningstid er i intervallet kl. 0645 til 0800 og stengetid er mellom kl. 1600 og 1700. Innen disse tidsrammer avgjør styret åpningstidene etter behov. Endrede åpningstider varsles skriftlig med 6 ukers varsel.

Knerten barnehage er stengt julaften, romjulen, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og 2 uker i juli måned. Dersom det er praktisk og økonomisk gjennomførbart skal barnehagen holdes åpen mandag og tirsdag i påskeuken. Barnehagen kan dog holdes stengt ytterligere 1 uke i juli måned, dersom et tilstrekkelig behov ikke er til stede og/eller av hensyn til gjennomføringen av personalets ferie. Styret gir skriftlig meddelelse til foreldrene senest innen 1. mai.

Barnehagen står fritt til på kort varsel å endre åpningstider og barnehagetilbud som er nødvendige som direkte følge av vesentlig endrede rammebetingelser for forsvarlig drift, eller som følge av nasjonale eller lokale myndigheters tilråding eller anbefaling i situasjoner med akutte og uforutsigbare smittesituasjoner i befolkningen.

§5 AREALUTNYTTING

Barnehagen er på brutto 272 m2 inneareal. Netto opphold/lekeareal 162,1 m2. Totalt uteareal 2750 m2. Det skal være 4 m2 leke/oppholdsareal inne per barn i alderen 3-7 år og 5,2 m2 per barn i alderen 0-3 år.

§6 FERIE FOR BARNA

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie fra Knerten Barnehage i løpet av et barnehageår. Herav skal 3 uker tas i perioden 15. juni til 15. august. For barn som slutter 1/8 må 3 uker tas før denne datoen. Det er 6 planleggingsdager i løpet av et barnehageår, hvorav 5 av disse utgjør en ferieuke for barna.

§7 DUGNADSPLIKT

Enkle anleggs- og vedlikeholdsoppgaver skal utføres av foreldrerådets medlemmer. Foreldrerådet velger dugnadskomiteen på årsmøtet for ett år av gangen. Dugnadskomiteens funksjonstid følger barnehageåret (1. august - 31. juli). Dugnadskomiteen konstituerer seg selv og er ansvarlig for planlegging og organisering av dugnadsarbeidet. Det settes opp fire dugnader i året, og foreldrene er forpliktet til å delta på en dugnad i semesteret, dvs. to dugnader i løpet av et barnehageår.