Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

Kommunikasjon og samarbeid hjem - barnehage:

Barnehagen ønsker et nært og godt foreldresamarbeid. Et viktig prinsipp, som også er nedfelt i barnekonvensjonen og barneloven, er at det er foreldrene som har ansvaret for barnas oppdragelse og danning. Barnehagen skal representere et komplementerende miljø til hjemmet. Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Dette skal skje i nært samarbeid og forståelse med foreldre/ foresatte. 

Når det gjelder det daglige foreldresamarbeidet, så er det viktig at dette er preget av respekt, åpenhet, tillit og toveis kommunikasjon. Ut i fra dette arbeider vi mot de samme målene i forhold til det enkelte barnet.

Former for foreldresamarbeid er:

  • daglig kontakt ved levering og henting
  • foreldresamtaler. Alle må ha minimum en foreldresamtale i løpet av et barnehageår.

  • foreldremøter en til to ganger i året. 

  • ulike arrangementer i løpet av året.

Gjennom aktiv deltagelse i barnehagemiljøet håper vi at foreldrene får kontakt med personalet, barnas lekekamerater og deres familier, slik at kan det vokse frem et felles miljø omkring barnehagen.